www.bysentrum.no Om oss | Vedtekter On. 21. feb. 2018

Kontakt:

Tlf 970 95 520

post@bysentrum.no

Vedtekter for Gårdeierforening Mosjøen Sentrum

 

Kap. 1. Formål

 

§ 1

Foreningen er en sammenslutning av gårdeiere i Mosjøen sentrum og næringsdrivende med sammenfallende formålsinteresser.

 

§2

Foreningen er en selveiende institusjon uten egne økonomiske formål, og skal ikke drive økonomisk Virksomhet. Foreningens hjemstavn er Mosjøen.

 

§3

Foreningen har til formål å fremme deltakernes næringsinteresser i sentrum, og den skal delta finansielt i støttetiltak som utløser større bruk av og aktiviteter i Mosjøen sentrum. Økende lønnsomhet i næring og sikrere verdibestandighet for eiendomsmassen er foreningens siktemål.

 

Kap. 2. Medlemskap

 

§4

Foreningen skal være åpen for interessenter av annen forretnings-, nærings- eller økonomisk struktur enn medlemsmassen som er nevnt i § 1. Disse kan opptas som medlemmer av klasse B. De betaler en medlemskontingent som fastsettes av generalforsamlingen. B-medlemmer har ikke stemmerett i foreningens organer.

 

§5

Som medlemmer kan opptas alle juridiske og fysiske personer som ser sine interesser tjent med foreningens aktiviteter og innholdet i foreningens formålsparagraf. Styret kan imidlertid utelukke medlemssøknader eller medlemmer som ikke ansees å oppfylle kriterier for medlemskap.

 

§6

Medlemskapet kan bringes til opphør ved skriftlig oppsigelse. Denne må være foreningen i hende senest 3 – tre – måneder før utløpet av kalenderåret.

 

Kap. 3. Foreningens organer

 

§7

Foreningens organer er:

1. Generalforsamlingen

2. Styret

3: Valgkomitéen

 

Kap. 4. Kontingent

 

§8

Foreningens medlemmer betaler en kontingent som fastsettes av generalforsamlingen.

 

Kap. 5. Generalforsamlingen

 

§9

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Innkalling skjer ved styrets leder til samtlige registrerte medlemmer i vanlig postforsendelse og med minst 14 dagers varsel. Med innkalling skal følge oversikt over de saker som skal opp til behandling. Beslutninger på ordinær generalforsamling fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt. Forhandlingene i generalforsamlingen ledes av styrets leder.

 

§10

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styrets leder eller minst 10 % av medlemmene krever det. Ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle de saker som ligger til grunn for kravet om ekstraordinær generalforsamling.

 

Kap. 6. Styret

 

§11

Foreningens styre består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer valgt av årsmøtet. Styreleder velges av generalforsamlingen. For øvrig konstituerer styret seg selv. Styret leder foreningens virksomhet og skal herunder forvalte foreningens midler på betryggende måte i henhold til foreningens formål. Foreningens signatur tegnes av styreleder og et av styrets medlemmer i fellesskap. Samtlige valgte medlemmer velges for to år og varamedlemmene for ett år. Uttredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

Styret kan meddele prokura. Styret protokollerer sine møter. For at styret skal kunne fatte gyldige vedtak må minst 3 medlemmer være til stede.

 

Kap. 7. Revisor

 

§ 12

Foreningens revisor velges av generalforsamlingen. Slutter revisor, kan styret anta ny revisor som gjør tjeneste til neste årsmøte hvor endelig valg foretas.

 

Kap. 8. Valgkomité

 

§13

Årsmøtet velger en valgkomité blant foreningens medlemmer. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer og ett varamedlem. Leder velges av generalforsamlingen ved særskilt valg. Valget gjelder for 2 år ad gangen. Uttredende medlemmer kan gjenvelges.

 

Valgkomiteen skal forberede valg av styreleder og øvrige medlemmer av styret, samt

leder og øvrige medlemmer av valg¬komiteen.

 

Kap.9. Vedtektsendringer

 

§14

Forandringer i foreningens vedtekter kan besluttes av generalforsamlingen når forslag om vedtektsendring er fremsatt i et tidligere møte. Vedtak om oppløsning fattes i ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av dem som er til stede, og minst halvdelen av medlemmene stemmer for det.

 

Ved oppløsning skal foreningens midler tilfalle det formål foreningen har. Vedtak om konkret disponering fattes av generalforsamlingen.

 

Vedtatt på stiftelsesmøte 6. desember 2010

Revidert

Gårdeierforeningen Mosjøen sentrum gårdeier sentrumsutvikling by tettsted utvikling byutvikling byfornying areal næringsareal næringsbygg eiendom bygård butikker
ledig lokaler utleie til leie til salgs kvartal Torget Sjøgata Mosjøen Vefsn Helgeland
web: info helgeland